ปัญหาขัดแย้งในโลกแก้ได้ด้วยกฐิน

Languageไทย
Abstract
... ความสามัคคีของหมู่ชนที่อยู่ร่วมกันทำให้เกิดกำลัง จะทำอะไรก็สำเร็จได้ง่าย นอกจากทำให้เกิดกำลังแล้ว ก็ทำให้แต่ละคนที่อยู่ในหมู่นั้น ได้บรรยากาศที่สบายใจ มีความชื่นอกชื่นใจ ถ้าอยู่กันแล้วมีความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทกัน แต่ละคนก็จิตใจไม่สบาย ขุ่นมัว เศร้างหมอง อยู่ไม่เป็นสุข ยิ่งชีวิตสงฆ์นี่ เน้นเรื่องการพัฒนาจิตใจมีทั้ง จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา ก็ยิ่งจำเป็น ต้องอยู่กันอย่างไม่มีความแค้นเคืองขัดใจ หรือหวาดระแวง ต้องให้จิตใจสบาย ไม่ขุ่นมัวเศร้างหมอง การพัฒนาจึงจะก้าวไปได้ เพราะฉะนั้นความสามัคคีจึงสำคัญยิ่ง ...
from ธรรมเทศนา for พลอากาศตรี สมนึก และคุณวัฒนา ชวนสนิท (เจ้าภาพกฐิน), คุณเชษฐ รักตะกนิษฐ (เจ้าภาพผ้าป่า) และ คณะญาติโยม at วัดญาณเวศกวัน
Change to
Development
  • เดิมชื่อว่า "โลกถึงกันกว้างไกล แต่ใจคนกลับแคบลง" (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๓๖ เปลี่ยนชื่่อใหม่ เป็น "กฐินมา บอกทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี" ร่วมอนุโมทนาในโอกาสกฐินรับอายุ ๗ รอบ คุณประพัฒน์ แพทย์หญิงกาญจนา เกษสอาด ทอด ณ วัดเทสรังสี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดย กานดา อารยางกูร และบุบผา คณิตกุล และทุนพิมพ์หนังสือวัดญาณเวศกวัน
First publishing:November 2549
Latest publishing onPublishing no. 36 October 2559
ISBN974-94997-1-9
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.