มีวัดเป็นรมณีย์ มีกุฎีเป็นที่สบาย

คาเม วา ยทิวารญฺเญ  นินฺเน วา ยทิวา กเล
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ  ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ

ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าที่ลุ่ม หรือที่ดอน
ผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน ที่นั้นไซร้เป็นถิ่นสถานอันรื่นรมย์

(ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๘)

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา on/in 18 February 2560
First publishingDecember 2560
Latest publishing onPublishing no. 2 October 2561
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.