มีวัดเป็นรมณีย์ มีกุฎีเป็นที่สบาย

คาเม วา ยทิวารญฺเญ  นินฺเน วา ยทิวา กเล
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ  ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ

ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าที่ลุ่ม หรือที่ดอน
ผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน ที่นั้นไซร้เป็นถิ่นสถานอันรื่นรมย์

(ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๘)

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๖๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง