เล่าเรื่องให้โยมฟัง

เล่าเรื่องให้โยมฟัง เป็นธรรมกถาหลายเรื่องที่แสดงในโอกาสแห่งบุญกิริยาของโยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ จัดแยกเป็น ๒ ตอน คือ ตอนแรก ว่าด้วยเรื่องซึ่งเล่าที่เมืองไทย ได้แก่ ธรรมกถารายวันหลังภัตตาหารเพล ที่ศาลากระจก บ้านโยมเล็ก นันทาภิวัฒน์ ซึ่งโยมคุณหญิง และโยมชม นิมนต์พระหนีจากอากาศเสียและฝุ่นธุลีในงานก่อสร้างใหญ่ใกล้ชิดกุฏิที่วัด โดยเดินทางรายวันไปนั่งเขียนส่วนเพิ่มเติมของหนังสือ พุทธธรรมฯ เริ่มแต่เข้าพรรษาปี ๒๕๒๘ ซึ่งมีมากมายหลายเรื่อง พิมพ์ไว้เป็นตัวอย่าง ๓ เรื่อง (ทั้งหมดมี ๖๑ ครั้ง ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถอดจากเสียงเป็นตัวหนังสือ) และตอนหลัง ว่าด้วยเรื่องที่เล่าในอินเดีย คือ ตามทางพุทธกิจ ซึ่งรวมธรรมกถาแก่คณะโยม มีคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เป็นผู้นำ คราวเดินทางไปนมัสการพุทธสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย เมื่อต้นปี ๒๕๒๘ เรื่องราวความเป็นมาปรากฏในหนังสือเล่มนั้น

LanguageThai
Combined from
First publishingMay 2561
Latest publishing onPublishing no. 1 May 2561
ISBN978-616-468-314-3
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.