เล่าเรื่องให้โยมฟัง

เล่าเรื่องให้โยมฟัง เป็นธรรมกถาหลายเรื่องที่แสดงในโอกาสแห่งบุญกิริยาของโยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ จัดแยกเป็น ๒ ตอน คือ ตอนแรก ว่าด้วยเรื่องซึ่งเล่าที่เมืองไทย ได้แก่ ธรรมกถารายวันหลังภัตตาหารเพล ที่ศาลากระจก บ้านโยมเล็ก นันทาภิวัฒน์ ซึ่งโยมคุณหญิง และโยมชม นิมนต์พระหนีจากอากาศเสียและฝุ่นธุลีในงานก่อสร้างใหญ่ใกล้ชิดกุฏิที่วัด โดยเดินทางรายวันไปนั่งเขียนส่วนเพิ่มเติมของหนังสือ พุทธธรรมฯ เริ่มแต่เข้าพรรษาปี ๒๕๒๘ ซึ่งมีมากมายหลายเรื่อง พิมพ์ไว้เป็นตัวอย่าง ๓ เรื่อง (ทั้งหมดมี ๖๑ ครั้ง ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถอดจากเสียงเป็นตัวหนังสือ) และตอนหลัง ว่าด้วยเรื่องที่เล่าในอินเดีย คือ ตามทางพุทธกิจ ซึ่งรวมธรรมกถาแก่คณะโยม มีคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เป็นผู้นำ คราวเดินทางไปนมัสการพุทธสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย เมื่อต้นปี ๒๕๒๘ เรื่องราวความเป็นมาปรากฏในหนังสือเล่มนั้น

ภาษาไทย
รวมเล่มมาจาก
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๖๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ISBN978-616-468-314-3
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง