พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก

Languageไทย
Abstractพระพุทธศาสนานั้นสอนระบบการศึกษาแบบองค์รวม และระบบการศึกษาแบบองค์รวมนั้นแหละเป็นตัวพระพุทธศาสนา เราก็จึงพูดออกมาแค่ว่า "พระพุทธศาสนา เพื่อสันติภาพของโลก" คือซ่อนคำว่า การศึกษาอยู่ในตัวพระพุทธศาสนา เพราะว่าพระพุทธศาสนามีการศึกษาเป็นเนื้อตัวอยู่แล้ว พระพุทธศาสนาเป็นระบบการศึกษาที่นำไปสู่สันติภาพอันแท้จริงของโลก ซึ่งมีความหมายว่า ทั้งสันติภายใน สันติภายนอก ทั้งสันติภาพในความหมายแคบๆ ว่าไม่มีสงครามหรือปราศจากความขัดแย้ง และในความหมายที่น่าจะยอมรับได้ว่าสันติสุขที่มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยจิตใจที่เอิบอิ่ม เบิกบาน ผ่องใส มีความสุข
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ
First publishing:September 2561
Latest publishing onPublishing no. 6 September 2561
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.