พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก

... พระพุทธศาสนานั้นสอนระบบการศึกษาแบบองค์รวม และระบบการศึกษาแบบองค์รวมนั้นแหละเป็นตัวพระพุทธศาสนา เราก็จึงพูดออกมาแค่ว่า "พระพุทธศาสนา เพื่อสันติภาพของโลก" คือซ่อนคำว่า การศึกษาอยู่ในตัวพระพุทธศาสนา เพราะว่าพระพุทธศาสนามีการศึกษาเป็นเนื้อตัวอยู่แล้ว พระพุทธศาสนาเป็นระบบการศึกษาที่นำไปสู่สันติภาพอันแท้จริงของโลก ซึ่งมีความหมายว่า ทั้งสันติภายใน สันติภายนอก ทั้งสันติภาพในความหมายแคบๆ ว่าไม่มีสงครามหรือปราศจากความขัดแย้ง และในความหมายที่น่าจะยอมรับได้ว่าสันติสุขที่มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยจิตใจที่เอิบอิ่ม เบิกบาน ผ่องใส มีความสุข ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๖๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง