ถ้าการศึกษาดี คนต้องมีชีวิตดี ที่งอกงามสร้างสรรค์

มรรค คือการปฏิบัติอันเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
ซึ่งนำไปสู่จุดหมายที่ดีเลิศ หรือพูดสั้นๆ ว่าวิถีชีวิตที่ดีงามนั้น
ก็มาคู่กับสิกขา ในแง่ที่ว่า เมื่อเราต้องการจะมีวิถีชีวิตที่ดีงาม
จะดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง เราจะทำอย่างไร เราก็ต้องรู้จักที่จะทำ
ให้ได้อย่างนั้น นี่คือ เราก็ต้องมีความรู้ และเราก็ต้องฝึกตัวเอง
ให้ทำให้ปฏิบัติได้อย่างนั้น ซึ่งก็สอดคล้องกับธรรมชาติของ
มนุษย์เรานี้เอง ที่ว่าจะเป็นอะไร จะทำอะไรเป็น ก็ต้องฝึกต้อง
เรียนรู้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นก็จึงต้องมีสิกขา คือการฝึกการศึกษา
การหัดการพัฒนาขึ้นมา เพื่อที่จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิต
ที่ถูกต้องดีงามตามที่ต้องการนั้นได้

LanguageThai
First publishingNovember 2561
Latest publishing onPublishing no. 2 November 2561
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.