ถ้าการศึกษาดี คนต้องมีชีวิตดี ที่งอกงามสร้างสรรค์

มรรค คือการปฏิบัติอันเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
ซึ่งนำไปสู่จุดหมายที่ดีเลิศ หรือพูดสั้นๆ ว่าวิถีชีวิตที่ดีงามนั้น
ก็มาคู่กับสิกขา ในแง่ที่ว่า เมื่อเราต้องการจะมีวิถีชีวิตที่ดีงาม
จะดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง เราจะทำอย่างไร เราก็ต้องรู้จักที่จะทำ
ให้ได้อย่างนั้น นี่คือ เราก็ต้องมีความรู้ และเราก็ต้องฝึกตัวเอง
ให้ทำให้ปฏิบัติได้อย่างนั้น ซึ่งก็สอดคล้องกับธรรมชาติของ
มนุษย์เรานี้เอง ที่ว่าจะเป็นอะไร จะทำอะไรเป็น ก็ต้องฝึกต้อง
เรียนรู้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นก็จึงต้องมีสิกขา คือการฝึกการศึกษา
การหัดการพัฒนาขึ้นมา เพื่อที่จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิต
ที่ถูกต้องดีงามตามที่ต้องการนั้นได้

ภาษาไทย
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๖๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง