หลวงพ่อชอบเล่าเรื่องมฆมานพ

พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรง...ประกาศนโยบาย "ธรรมวิชัย"...สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่มวลประชาชน...เห็นได้จาก...ศิลาจารึกของพระองค์ เช่นใน จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๗ ว่า

...แม้ตามถนนหนทาง ข้าฯ ก็ได้ให้ปลูกต้นไทรขึ้นไว้เพื่อจักได้เป็นร่มเงาให้แก่สัตว์และมนุษย์ทั้งหลาย ให้ปลูกสวนมะม่วง ให้ขุดบ่อน้ำไว้ ทุกระยะอฒโกรศะ ให้สร้างที่พักคนเดินทางขึ้นไว้ และให้สร้างอ่างเก็บน้ำจำนวนมากมายขึ้นในที่ต่างๆ เพื่อการใช้สอยแห่งสัตว์และมนุษย์ทั้งหลาย

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมเทศนา for วันบูรพาจารย์ วัดบ้านกร่าง อนุสรณ์ ๔๑ ปี พระเมธีธรรมสาร at วัดบ้านกร่าง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี on/in 18 August 2563
Same as
First publishingNo related data
Latest publishing onPublishing no. 2 3 October 2563
ISBN978-616-572-044-1
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.