หลวงพ่อชอบเล่าเรื่องมฆมานพ

พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรง...ประกาศนโยบาย "ธรรมวิชัย"...สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่มวลประชาชน...เห็นได้จาก...ศิลาจารึกของพระองค์ เช่นใน จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๗ ว่า

...แม้ตามถนนหนทาง ข้าฯ ก็ได้ให้ปลูกต้นไทรขึ้นไว้เพื่อจักได้เป็นร่มเงาให้แก่สัตว์และมนุษย์ทั้งหลาย ให้ปลูกสวนมะม่วง ให้ขุดบ่อน้ำไว้ ทุกระยะอฒโกรศะ ให้สร้างที่พักคนเดินทางขึ้นไว้ และให้สร้างอ่างเก็บน้ำจำนวนมากมายขึ้นในที่ต่างๆ เพื่อการใช้สอยแห่งสัตว์และมนุษย์ทั้งหลาย

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ วันบูรพาจารย์ วัดบ้านกร่าง อนุสรณ์ ๔๑ ปี พระเมธีธรรมสาร ณ วัดบ้านกร่าง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
เป็นเล่มเดียวกับ
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ISBN978-616-572-044-1
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง