สุขง่าย ทุกข์ยาก

ถ้าสุขของเราเกิดขึ้น โดยตั้งอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่น
ก็ไม่ดีไม่ชอบธรรม เพราะฉะนั้นจึงต้องให้เป็นความสุขที่ชอบธรรม
เราสุขผู้อื่นก็ไม่ทุกข์ ถ้าให้ดียิ่งกว่านั้นก็ให้เป็นสุขด้วยกัน

LanguageThai
Concatenated from จากธรรมนิพนธ์หลายเรื่อง
First publishing29 October 2563
Latest publishing onPublishing no. 2
ISBN9786168056523
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.