สุขง่าย ทุกข์ยาก

ถ้าสุขของเราเกิดขึ้น โดยตั้งอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่น
ก็ไม่ดีไม่ชอบธรรม เพราะฉะนั้นจึงต้องให้เป็นความสุขที่ชอบธรรม
เราสุขผู้อื่นก็ไม่ทุกข์ ถ้าให้ดียิ่งกว่านั้นก็ให้เป็นสุขด้วยกัน

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก จากธรรมนิพนธ์หลายเรื่อง
พิมพ์ครั้งแรก๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗
ISBN9786168056523
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง