กรณีธรรมกาย

...ระวังรักษาท่าทีที่ถูกต้องไว้ อย่าทำด้วยความรู้สึกเป็นฝักฝ่าย แต่ทำด้วยเจตนาที่มุ่งจะดำรงพระศาสนา รักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไว้ให้บริสุทธิ์
    ในเรื่องพระธรรมวินัยนั้น การรักษาไว้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะพระพุทธศาสนานั้นอยู่ได้ด้วยพระธรรมวินัยนั้น...
    ขอให้ตั้งใจร่วมกันว่าเราจะทำการนี้เพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุด
เท่าที่จะทำได้เพื่อให้พระพุทธศาสนา ที่บรรพบุรุษได้รักษาสืบต่อตกทอดกันมาจนถึงเรา โดยอาศัยกำลังความเพียรพยายาม เรี่ยวแรงความอุตสาหะและศรัทธาเป็นอย่างยิ่งมิให้สูญเสียไปและเพื่อให้ประชาชน ทั้งในบัดนี้และเบื้องหน้ายังสามารถได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากพระพุทธศาสนา...

คำโปรยจากงานนิทรรศการ ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต ปี ๒๕๕๓

LanguageThai
First publishingNo related data
Latest publishing onPublishing no. 28
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.