กรณีธรรมกาย

...ระวังรักษาท่าทีที่ถูกต้องไว้ อย่าทำด้วยความรู้สึกเป็นฝักฝ่าย แต่ทำด้วยเจตนาที่มุ่งจะดำรงพระศาสนา รักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไว้ให้บริสุทธิ์
    ในเรื่องพระธรรมวินัยนั้น การรักษาไว้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะพระพุทธศาสนานั้นอยู่ได้ด้วยพระธรรมวินัยนั้น...
    ขอให้ตั้งใจร่วมกันว่าเราจะทำการนี้เพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุด
เท่าที่จะทำได้เพื่อให้พระพุทธศาสนา ที่บรรพบุรุษได้รักษาสืบต่อตกทอดกันมาจนถึงเรา โดยอาศัยกำลังความเพียรพยายาม เรี่ยวแรงความอุตสาหะและศรัทธาเป็นอย่างยิ่งมิให้สูญเสียไปและเพื่อให้ประชาชน ทั้งในบัดนี้และเบื้องหน้ายังสามารถได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากพระพุทธศาสนา...

คำโปรยจากงานนิทรรศการ ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต ปี ๒๕๕๓

ภาษาไทย
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๘
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง