คนไทยกับเทคโนโลยี

Languageไทย
Abstract
     จงถามเด็กไทยให้น้อยลงว่า "อยากได้อะไร"
     แต่จงถามเด็กไทยให้มากขึ้นว่า "อยากทำอะไร?"
...จาก "อยากทำอะไร" ก็ก้าวต่อไปว่า "อยากรู้ว่าจะทำอย่างไร" และ "จะต้องรู้อะไร?" แล้วพ่อแม่ก็คอยหนุน และให้เพื่อสนองความใฝ่รู้ และใฝ่สร้างสรรค์นี้ โดยช่วยโยงการรู้ และการสร้างสรรค์นั้นไปเชื่อมต่อกับกุศลให้ได้ต่อไป...
เรียบเรียงบางส่วนจาก
Development
  • "คนไทยกับเทคโนโลยี" ตัดตอนจากคำบรรยายแก่ คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "การพัฒนาทรัพยการมนุษย์" ที่ วัดญาณเวศกวัน วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๐ และ บางส่วนตัดตอนมาจากคำบรรยายเรื่อง "การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางและหลักพุทธศาสนา" แก่คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ วัดญาณเวศกวัน วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
First publishing: 2540
Latest publishing onPublishing no. 8 August 2555
ISBN974-7890-94-1
Dewey no.BQ4570.T42
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.