คนไทยกับเทคโนโลยี

     จงถามเด็กไทยให้น้อยลงว่า "อยากได้อะไร"
     แต่จงถามเด็กไทยให้มากขึ้นว่า "อยากทำอะไร?"
...จาก "อยากทำอะไร" ก็ก้าวต่อไปว่า "อยากรู้ว่าจะทำอย่างไร" และ "จะต้องรู้อะไร?" แล้วพ่อแม่ก็คอยหนุน และให้เพื่อสนองความใฝ่รู้ และใฝ่สร้างสรรค์นี้ โดยช่วยโยงการรู้ และการสร้างสรรค์นั้นไปเชื่อมต่อกับกุศลให้ได้ต่อไป...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สาขาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๐
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "คนไทยกับเทคโนโลยี" ตัดตอนจากคำบรรยายแก่ คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "การพัฒนาทรัพยการมนุษย์" ที่ วัดญาณเวศกวัน วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๐ และ บางส่วนตัดตอนมาจากคำบรรยายเรื่อง "การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางและหลักพุทธศาสนา" แก่คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ วัดญาณเวศกวัน วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
ISBN974-7890-94-1
เลขหมู่BQ4570.T42
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง