คนไทยใจไม่แคบ แต่ระวังไว้: อย่าให้ปัญญาแคบ

...เรื่องใจแคบไม่มี คนไทยไม่ใจแคบ แต่ต้องมาช่วยกันศึกษาหาความรู้ จะพูดจะพิจารณาอะไรก็หาความรู้ให้ชัด แล้วจะไม่เกิดปัญหา การสร้างสรรค์ประเทศชาติำก็จะดำเนินไปด้วยดี...

...การตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาหรือไม่ตั้งไม่ใช่ประเ็ด็นสำคัญ เดี๋ยวก็ผ่านไป แต่เรื่องที่เป็นปัญหา น่าเป็นห่วงก็คือ ความคิดความเข้าใจ ทัศนคติ และทิฎฐิในใจของคน ที่ขาดความรู้หรือตั้งใจผิด ซึงจะกลายเป็นเครื่องกีดกั้นขัดขวางการงานสร้างสรรค์ต่างๆ และจะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติในระยะยาว จึงควรจะสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับความเห็นให้ตรง ...

LanguageThai
from การสนทนาธรรม for พระนวกะ at วัดญาณเวศกวัน on/in 15 September 2545
Same as ตั้งกระทรวงพุทธศาสนา เหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหน
First publishingOctober 2545
Latest publishing onPublishing no. 5 January 2563
ISBN974-90723-3-2
Dewey no.BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.