คนไทยใจไม่แคบ แต่ระวังไว้: อย่าให้ปัญญาแคบ

...เรื่องใจแคบไม่มี คนไทยไม่ใจแคบ แต่ต้องมาช่วยกันศึกษาหาความรู้ จะพูดจะพิจารณาอะไรก็หาความรู้ให้ชัด แล้วจะไม่เกิดปัญหา การสร้างสรรค์ประเทศชาติำก็จะดำเนินไปด้วยดี...

...การตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาหรือไม่ตั้งไม่ใช่ประเ็ด็นสำคัญ เดี๋ยวก็ผ่านไป แต่เรื่องที่เป็นปัญหา น่าเป็นห่วงก็คือ ความคิดความเข้าใจ ทัศนคติ และทิฎฐิในใจของคน ที่ขาดความรู้หรือตั้งใจผิด ซึงจะกลายเป็นเครื่องกีดกั้นขัดขวางการงานสร้างสรรค์ต่างๆ และจะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติในระยะยาว จึงควรจะสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับความเห็นให้ตรง ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๕
เป็นเล่มเดียวกับ ตั้งกระทรวงพุทธศาสนา เหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหน
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓
ISBN974-90723-3-2
เลขหมู่BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง