บวชเรียน สู่ การศึกษาเพื่ออารยชน

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for พระนวกะ รุ่น ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ at วัดญาณเวศกวัน ผ่านระบบออนไลน์ on/in 25 December 2565
First publishingFebruary 2566
Latest publishing onPublishing no. 1 February 2566
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.