บวชเรียน สู่ การศึกษาเพื่ออารยชน

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระนวกะ รุ่น ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดญาณเวศกวัน ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง