ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา

Languageไทย
Abstract
...พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองในพระสูตรหนึ่ง มีพุทธพจน์ว่า "ภิกษุทั้งหลาย เราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตร"...

...แต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ จะต้ัองรู้เข้าใจขอบเขตของการเป็นกัลยาณมิตรว่า ที่พระพุทธเจ้าตลอดครูอาจารย์ทั้งหลายมาช่วยเรานี้ ท่านช่วยได้แค่ไหนเพียงไร อะไรช่วยได้ อะไรช่วยไม่ได้ หมายความว่า ส่วนใดท่านช่วยเราได้ ส่วนใดเราทำเอง อันนี้จะต้องเข้าใจให้ถูกต้อง มิฉะนั้นก็หวังพึ่งกัลยาณมิตรเรื่อยไป อะไรๆ ก็ให้ท่านทำให้ ตัวเองไม่ต้องทำ ไม่ต้องเพียรพยายาม พระพุทธเจ้าทรงป้องกันความเข้าใจผิดนี้ จึงได้ตรัสพุทธพจน์ไว้หลายแห่ง...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะผู้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโืท) at วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Development

ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชานี้ เป็นพระธรรมเทศนาที่พระพรหมคุณาภรณ์ได้แสดงในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ชา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๖ ต่อมาได้มีผู้คัดลอกพระธรรมเทศนาจากแถบบันทึกเสียง และจัดส่งไปให้องค์แสดงธรรมได้ตรวจแก้เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน โดยได้มีการตรวจชำระให้เรียบร้อยและแทรกเสริมเนื้อความให้ครบถ้วน เพื่อให้เป็นประโยชน์มากขึ้น

First publishing:January 2539
Latest publishing onPublishing no. 7 October 2552
ISBN974-7890-49-6
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.