ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา

...พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองในพระสูตรหนึ่ง มีพุทธพจน์ว่า "ภิกษุทั้งหลาย เราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตร"...

...แต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ จะต้ัองรู้เข้าใจขอบเขตของการเป็นกัลยาณมิตรว่า ที่พระพุทธเจ้าตลอดครูอาจารย์ทั้งหลายมาช่วยเรานี้ ท่านช่วยได้แค่ไหนเพียงไร อะไรช่วยได้ อะไรช่วยไม่ได้ หมายความว่า ส่วนใดท่านช่วยเราได้ ส่วนใดเราทำเอง อันนี้จะต้องเข้าใจให้ถูกต้อง มิฉะนั้นก็หวังพึ่งกัลยาณมิตรเรื่อยไป อะไรๆ ก็ให้ท่านทำให้ ตัวเองไม่ต้องทำ ไม่ต้องเพียรพยายาม พระพุทธเจ้าทรงป้องกันความเข้าใจผิดนี้ จึงได้ตรัสพุทธพจน์ไว้หลายแห่ง...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโืท) ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๖
ข้อมูลพัฒนาการ

ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชานี้ เป็นพระธรรมเทศนาที่พระพรหมคุณาภรณ์ได้แสดงในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ชา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๖ ต่อมาได้มีผู้คัดลอกพระธรรมเทศนาจากแถบบันทึกเสียง และจัดส่งไปให้องค์แสดงธรรมได้ตรวจแก้เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน โดยได้มีการตรวจชำระให้เรียบร้อยและแทรกเสริมเนื้อความให้ครบถ้วน เพื่อให้เป็นประโยชน์มากขึ้น

พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖
ISBN974-7890-49-6
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง