ความรัก จากวาเลนไทน์ สู่ความเป็นไทย

...ความรักแบบที่หนึ่งนี้ที่แท้แล้วก็คือการคิดจะเอาจากผู้อื่น ในเมื่อมันมีลักษณะอย่างนี้ มันจึงมีข้อเสียที่สำคัญติดมาด้วย คือถ้าหากว่าเขาผู้นั้น  ไม่อยู่ในภาวะที่จะสนองความปรารถนาให้เรามีความสุขได้
เราก็จะเบื่อหน่าย แล้วก็อาจจะรังเกียจ จึงเห็นได้ว่าไม่ยั่งยืน อันนี้เป็นข้อบกพร่องที่สำคัญ
ประการแรก...

LanguageThai
Sourcefrom การสนทนาธรรม for คุณยงยุทธ์-คุณชุติมา ธนะปุระ at วัดญาณเวศกวัน on/in 7 January 2536
Development

- "ความรัก จากวาเลนไทน์ สู่ความเป็นไทย" นี้ เป็นบทให้สัมภาษณ์แก่คุณยงยุทธ์ และคุณชุติมา ธนะปุระ ณ สำนักสงฆ์ญาณเวศกวัน หลังพุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๖ มีเนื้อหาสาระที่เข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน ควรที่จะเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไป

ขออนุโมทนาทางมูลนิธิพุทธธรรมที่ได้มีความดำริอันเป็นกุศลที่จะบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ด้วยการเผยแพร่หนังสือธรรมครั้งนี้ และขออนุโมทนา พระมหาอินศร จินฺตาปญฺโญ ที่ได้จัดเตรียมต้นแบบสำหรับการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จนเสร็จเรียบร้อย (จากคำอนุโมทนาการพิมพ์ครั้งที่ ๑)

- การพิมพ์ครั้งที่ ๑๕
ผู้เรียบเรียงได้ถือโอกาสปรับปรุงเนื้อหาส่วนเดิมโดยจัดแบ่งย่อหน้าให้อ่านสะดวกยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ ได้พิจารณาเห็นว่า ธรรมกถาวันมาฆบูชา ๒๕๔๔ มีเนื้อความบางตอนเกี่ยวกับเรื่องความรัก ซึ่งจะช่วยเสริมเนื้อหาสาระของหนังสือให้หนักแน่นชัดเจนมากขึ้น เห็นควรตัดตอนมารวมไว้ด้วย และพระอภิวัฒน์ นาถวโร ได้ช่วยรับภาระถอดความจากเทปบันทึกเสียง เมื่อตรวจชำระเรียบร้อยแล้ว จึงได้ตั้งชื่อว่า "วันแห่งความรักแท้" แล้วพิมพ์ไว้ต่อท้ายเหมือนเป็นภาคที่ ๒ ของหนังสือนี้

First publishingFebruary 2536
Latest publishing onPublishing no. 15 February 2545
ISBN974-7890-15-1
Dewey no.BQ4570.L6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.