ความรัก จากวาเลนไทน์ สู่ความเป็นไทย

...ความรักแบบที่หนึ่งนี้ที่แท้แล้วก็คือการคิดจะเอาจากผู้อื่น ในเมื่อมันมีลักษณะอย่างนี้ มันจึงมีข้อเสียที่สำคัญติดมาด้วย คือถ้าหากว่าเขาผู้นั้น  ไม่อยู่ในภาวะที่จะสนองความปรารถนาให้เรามีความสุขได้
เราก็จะเบื่อหน่าย แล้วก็อาจจะรังเกียจ จึงเห็นได้ว่าไม่ยั่งยืน อันนี้เป็นข้อบกพร่องที่สำคัญ
ประการแรก...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คุณยงยุทธ์-คุณชุติมา ธนะปุระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๓๖
ข้อมูลพัฒนาการ

- "ความรัก จากวาเลนไทน์ สู่ความเป็นไทย" นี้ เป็นบทให้สัมภาษณ์แก่คุณยงยุทธ์ และคุณชุติมา ธนะปุระ ณ สำนักสงฆ์ญาณเวศกวัน หลังพุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๖ มีเนื้อหาสาระที่เข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน ควรที่จะเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไป

ขออนุโมทนาทางมูลนิธิพุทธธรรมที่ได้มีความดำริอันเป็นกุศลที่จะบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ด้วยการเผยแพร่หนังสือธรรมครั้งนี้ และขออนุโมทนา พระมหาอินศร จินฺตาปญฺโญ ที่ได้จัดเตรียมต้นแบบสำหรับการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จนเสร็จเรียบร้อย (จากคำอนุโมทนาการพิมพ์ครั้งที่ ๑)

- การพิมพ์ครั้งที่ ๑๕
ผู้เรียบเรียงได้ถือโอกาสปรับปรุงเนื้อหาส่วนเดิมโดยจัดแบ่งย่อหน้าให้อ่านสะดวกยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ ได้พิจารณาเห็นว่า ธรรมกถาวันมาฆบูชา ๒๕๔๔ มีเนื้อความบางตอนเกี่ยวกับเรื่องความรัก ซึ่งจะช่วยเสริมเนื้อหาสาระของหนังสือให้หนักแน่นชัดเจนมากขึ้น เห็นควรตัดตอนมารวมไว้ด้วย และพระอภิวัฒน์ นาถวโร ได้ช่วยรับภาระถอดความจากเทปบันทึกเสียง เมื่อตรวจชำระเรียบร้อยแล้ว จึงได้ตั้งชื่อว่า "วันแห่งความรักแท้" แล้วพิมพ์ไว้ต่อท้ายเหมือนเป็นภาคที่ ๒ ของหนังสือนี้

พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
ISBN974-7890-15-1
เลขหมู่BQ4570.L6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง