ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม

...การแสดงโลกแก่ลูก  ที่พ่อแม่เป็นผู้นำและชี้บอกนั้น  โดยทั่วไปจะทำให้เด็กพัฒนาความรู้สึก ท่าที ทัศนคติ ต่อโลก ต่อสังคม ต่อเพื่อนมนุษย์ ในทางที่ดี  โดยเฉพาะ

  • มองเพื่อนมนุษย์ด้วยท่าทีอย่างญาติมิตร มีไมตรี
  • มองสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะธรรมชาติ  ด้วยความรู้สึกซาบซึ้ง  เห็นความงาม ความสงบ ความประณีตละเอียดอ่อนลึกซึ้ง
  • มองสิ่งทั้งหลาย  และเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยความรู้สึกว่าน่ารู้ น่าศึกษา
  • มองความสัมพันธ์ของตนเองกับโลกและสังคม  ด้วยท่าทีของการที่จะออกไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหา  หรือพัฒนาทำให้ดียิ่งขึ้น
จำให้แม่นเลยว่า  จะต้องสร้างท่าทีความรู้สึก  หรือทัศนคติ ๔ อย่างนี้แก่ลูกให้ได้...

LanguageThai
Sourcefrom การสนทนาธรรม for ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมชื่น สมประเสริฐ at วัดญาณเวศกวัน on/in 14 June 2543
Development
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๕ (กันยายน ๒๕๔๓) มีการจัดปรับแทรกเสริมคำถามและคำอธิบายบางตอน พร้อมกับตัดส่วนที่เป็นเรื่องเฉพาะกรณีออก ๑๒ หน้า
First publishing5 July 2543
Latest publishing onPublishing no. 64 July 2561
ISBN974-344-018-6, 974-453-605-5
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.