ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม

...การแสดงโลกแก่ลูก  ที่พ่อแม่เป็นผู้นำและชี้บอกนั้น  โดยทั่วไปจะทำให้เด็กพัฒนาความรู้สึก ท่าที ทัศนคติ ต่อโลก ต่อสังคม ต่อเพื่อนมนุษย์ ในทางที่ดี  โดยเฉพาะ

  • มองเพื่อนมนุษย์ด้วยท่าทีอย่างญาติมิตร มีไมตรี
  • มองสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะธรรมชาติ  ด้วยความรู้สึกซาบซึ้ง  เห็นความงาม ความสงบ ความประณีตละเอียดอ่อนลึกซึ้ง
  • มองสิ่งทั้งหลาย  และเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยความรู้สึกว่าน่ารู้ น่าศึกษา
  • มองความสัมพันธ์ของตนเองกับโลกและสังคม  ด้วยท่าทีของการที่จะออกไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหา  หรือพัฒนาทำให้ดียิ่งขึ้น
จำให้แม่นเลยว่า  จะต้องสร้างท่าทีความรู้สึก  หรือทัศนคติ ๔ อย่างนี้แก่ลูกให้ได้...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมชื่น สมประเสริฐ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๕ (กันยายน ๒๕๔๓) มีการจัดปรับแทรกเสริมคำถามและคำอธิบายบางตอน พร้อมกับตัดส่วนที่เป็นเรื่องเฉพาะกรณีออก ๑๒ หน้า
พิมพ์ครั้งแรก๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ISBN974-344-018-6, 974-453-605-5
เลขหมู่BQ4570.L5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง