ความสุขที่แท้จริง: ร่างกายเปลี่ยนแปลงไป จิตใจเจริญไปสู่หนทางแห่งความดีงาม

Development
"ความสุขที่แท้จริง : ร่างกายเปลี่ยนแปลงไป จิตใจเจริญไปสู่หนทางแห่งความดีงาม" เดิมคือธรรมกถาเรื่อง "การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข"  แสดงในพิธีทำบุญวาระคล้ายวันเกิดครบ ๕ รอบ คุณเกสรี บุลสุข การพิมพ์ในชื่อใหม่นี้ได้ตัดข้อความที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลออกไป
First publishing 2540
Latest publishing onPublishing no. 8 March 2554
ISBNNo related data
Dewey no.BQ5345

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.