ความสุขที่สมบูรณ์: การเกิดขึ้นแห่งกุศลกรรมเป็นการฉลองวันเกิดที่สมค่าอย่างแท้จริง

พระพุทธเจ้าตรัส วิธีปฏิบัติต่อความสุขไว้ประมวลได้ ๔ อย่าง คือ

  • ไม่เอาทุกข์ทับถมตน ที่ไม่มีทุกข์
  • ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบธรรม
  • ไม่มัวหมกมุ่นในความสุขนั้น แม้แต่ที่ชอบธรรม
  • ปฏิบัติให้เข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป จนสมบูรณ์

 

LanguageThai
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คุณโยมนาม-คุณโยมเฉลิม พูนวัตถุ และญาติมิตร on/in 24 July 2537
Same as ความสุขที่สมบูรณ์
Development
  • "ความสุขที่สมบูรณ์ : การเกิดขึ้นแห่งกุศลกรรมเป็นการฉลองวันเกิดที่สมค่าอย่างแท้จริง" เป็นธรรมกถาวันทำบุญครบ ๘๔ ปี ของคุณโยมนาม พูนวัตถุ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ และเนื่องในการที่จะมีอายุครบ ๘๐ ปีของคุณโยมเฉลิม พูนวัตถุ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ ในการพิมพ์ครั้งที่ ๑ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา ได้ตัดข้อความที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลออกไป
First publishing 2540
Latest publishing onPublishing no. 147
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.