ความสุขที่สมบูรณ์: การเกิดขึ้นแห่งกุศลกรรมเป็นการฉลองวันเกิดที่สมค่าอย่างแท้จริง

พระพุทธเจ้าตรัส วิธีปฏิบัติต่อความสุขไว้ประมวลได้ ๔ อย่าง คือ

  • ไม่เอาทุกข์ทับถมตน ที่ไม่มีทุกข์
  • ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบธรรม
  • ไม่มัวหมกมุ่นในความสุขนั้น แม้แต่ที่ชอบธรรม
  • ปฏิบัติให้เข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป จนสมบูรณ์

 

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณโยมนาม-คุณโยมเฉลิม พูนวัตถุ และญาติมิตร เมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗
เป็นเล่มเดียวกับ ความสุขที่สมบูรณ์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ความสุขที่สมบูรณ์ : การเกิดขึ้นแห่งกุศลกรรมเป็นการฉลองวันเกิดที่สมค่าอย่างแท้จริง" เป็นธรรมกถาวันทำบุญครบ ๘๔ ปี ของคุณโยมนาม พูนวัตถุ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ และเนื่องในการที่จะมีอายุครบ ๘๐ ปีของคุณโยมเฉลิม พูนวัตถุ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ ในการพิมพ์ครั้งที่ ๑ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา ได้ตัดข้อความที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลออกไป
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๔๗
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง