สวดปาฏิโมกข์ ลดเอาแค่ ๑๕๐ ข้อได้ไหม

Languageไทย
In CDถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา
from สนทนาธรรมกับพระ for พระสงฆ์วัดญาณเวศกวัน at วัดญาณเวศกวัน
Next Clipพระไตรปิฎกบาลีนี้ รักษากันมาอย่างไร
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.