สวดปาฏิโมกข์ ลดเอาแค่ ๑๕๐ ข้อได้ไหม

ภาษาไทย
อยู่ในชุดถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา
ที่มาจาก สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระสงฆ์วัดญาณเวศกวัน ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ต่อเนื่องพระไตรปิฎกบาลีนี้ รักษากันมาอย่างไร
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง