เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ (อารยวัฒิ)

...พุทธบริษัทเมื่อมาปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว  ก็ควรตรวจสอบตนเองอยู่เสมอๆว่า  เราได้มีความเจริญก้าวหน้างอกงามในคำสอนของพระพุทธเจ้าแค่ไหน  และเราจะวินิจฉัยได้เองว่า เรามีความพร้อม มีความสามารถที่จะเดินไปให้ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาได้ด้วยดีหรือไม่...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for คุณหญิงกระจ่างศรี-คุณชม รักตะกนิษฐ และญาติมิตรที่ร่วมถวายภัตตาหารเพล at ศาลากระจก ในบริเวณบ้านคุณเล็ก นันทาภิวัฒน์ on/in 16 September 2528
Development
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๗ (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐) มีการปรับปรุง
  • "เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ (อารยวัฒิ)" เป็นชุดหนึ่งจากรายการเล่าเรื่องให้โยมฟัง เมื่อวันที่ ๑๖-๒๔ กันยายน ๒๕๒๘
  • รายการเล่าเรื่องให้โยมฟัง เกิดขึ้นจากการเจริญกุศลแก่ญาติโยมที่ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลเป็นประจำทุกวัน  ระหว่างปลีกตัวไปทำงานที่ศาลากระจก ในบริเวณบ้านคุณเล็ก  นันทาภิวัฒน์ ด้วยธรรมกถาสั้นๆ ก่อนอนุโมทนา ต่อท้ายการฉันภัตตาหารเพล ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๘ จนถึงประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๒๘ 
First publishingDecember 2530
Latest publishing onPublishing no. 8 March 2552
ISBN974-7890-83-6, 974-8356-97-3
Dewey no.BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.