เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ (อารยวัฒิ)

...พุทธบริษัทเมื่อมาปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว  ก็ควรตรวจสอบตนเองอยู่เสมอๆว่า  เราได้มีความเจริญก้าวหน้างอกงามในคำสอนของพระพุทธเจ้าแค่ไหน  และเราจะวินิจฉัยได้เองว่า เรามีความพร้อม มีความสามารถที่จะเดินไปให้ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาได้ด้วยดีหรือไม่...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณหญิงกระจ่างศรี-คุณชม รักตะกนิษฐ และญาติมิตรที่ร่วมถวายภัตตาหารเพล ณ ศาลากระจก ในบริเวณบ้านคุณเล็ก นันทาภิวัฒน์ เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๘
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๗ (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐) มีการปรับปรุง
  • "เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ (อารยวัฒิ)" เป็นชุดหนึ่งจากรายการเล่าเรื่องให้โยมฟัง เมื่อวันที่ ๑๖-๒๔ กันยายน ๒๕๒๘
  • รายการเล่าเรื่องให้โยมฟัง เกิดขึ้นจากการเจริญกุศลแก่ญาติโยมที่ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลเป็นประจำทุกวัน  ระหว่างปลีกตัวไปทำงานที่ศาลากระจก ในบริเวณบ้านคุณเล็ก  นันทาภิวัฒน์ ด้วยธรรมกถาสั้นๆ ก่อนอนุโมทนา ต่อท้ายการฉันภัตตาหารเพล ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๘ จนถึงประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๒๘ 
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๒
ISBN974-7890-83-6, 974-8356-97-3
เลขหมู่BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง