พัฒนาปัญญา

...พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่า "คนฉลาดไม่เข้าเรื่อง หรือคนฉลาดไม่เป็นเรื่อง ไม่ทำให้เกิดความสุช" คือทำให้เกิดโทษ เกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นการใช้ปัญญาก็มีคติว่า จะต้องระมัดระวังเหมือนกัน อาจมีการผิดพลาด โดยเข้าใจว่า เรานี้ใช้ปัญญาหรือเรามีปัญญามากแล้ว แต่ปัญญาของเรานั้น อาจจะมีจุดบกพร่อง มีแง่ที่ไม่สมบูรณ์ ใช้ผิดพลาด ทำให้เกิดโทษ เกิดความเสียหายขึ้นมามากมาย...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ คุณหญิงกระจ่างศรี-คุณชม รักตะกนิษฐ และญาติมิตร ณ ศาลากระจก ในบริเวณบ้านคุณเล็ก นันทาภิวัฒน์ เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "พัฒนาปัญญา" เป็นชุดที่หนึ่งจากรายการเล่าเรื่องให้โยมฟัง เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน-๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๘
  • รายการเล่าเรื่องให้โยมฟัง เกิดขึ้นจากการเจริญกุศลแก่ญาติโยมที่ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลเป็นประจำทุกวัน  ระหว่างปลีกตัวไปทำงานที่ศาลากระจก ในบริเวณบ้านคุณเล็ก  นันทาภิวัฒน์ ด้วยธรรมกถาสั้นๆ ก่อนอนุโมทนา ต่อท้ายการฉันภัตตาหารเพล ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๘ จนถึงประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๒๘ 
  • ในการพิมพ์ฟื้นใหม่ครั้งที่ ๑- ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐(จัดปรับใหม่ เพิ่มเติม ตลอดเล่ม) ผู้เขียนได้ระบุไว้ในบันทึกงานฟื้นหนังสือขึ้นใหม่ (๙ เมษายน ๒๕๖๐) ว่า...พัฒนาปัญญา เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าจัดเป็นชุดที่ ๒ (มี ๘ เรื่อง) ในหนังสือชุด "เล่าเรื่องให้โยมฟัง" (ชุดที่ ๑ ชื่อว่า เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ พิมพ์ครั้งแรกในปี ๒๕๓๑ บรรจุ เรื่องที่เล่าแก่คณะโยมผู้ถวายภัตเพลประจำวัน ระหว่างเขียนเพิ่มเติมเนื้อความใน พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ เมื่อปี ๒๕๒๘
  • หนังสือ พัฒนาปัญญา เล่มนี้ เรียกว่าเป็นฉบับฟื้นใหม่ เพราะนอกจากตรวจจัดขัดเกลาปรับแก้ทำรูปเล่มให้อ่านง่ายหรือน่าอ่านขึ้นแล้ว เรื่องทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ได้ตั้งชื่อใหม่ กับทั้งตั้งชื่อเรื่องย่อยๆ เด่นขึ้นมา และบางแห่งก็ได้เขียนอธิบายธรรมเพิ่มเติมด้วย
  • ยิ่งกว่านั้น ระหว่างจัดทำอยู่ ได้รับแจ้งต่อๆ มาว่า อ.นัฎกรประสงค์จะได้เรื่อง "อยู่กับปัจจุบัน" ท้ายเล่มหนังสือ กฐินสองที่สายใจธรรม ( ๑๓ พ.ย. ๒๕๓๗) มาพิมพ์รวมไว้ด้วย อาตมาจึงได้ตามหาข้อมูลดิบมาตรวจจัดขัดเกลาเข้าลำดับเป็นเรื่องสุดท้าย รวมแล้วก็เป็นอันว่า ได้ทำให้หนังสือ พัฒนาปัญญา เล่มนี้ เป็นฉบับฟื้นใหม่ แก้ไขเพิ่มเติม และแปรรูปโฉมไปมากทีเดียว
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๖ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ISBN974-7890-84-4, 974-8357-02-3
เลขหมู่BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง