จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม

 รวบรวมธรรมกถาที่แสดงแก่ญาติโยมในวาระต่างๆกัน  รวม ๓ เรื่องเข้าไว้ด้วยกัน  ได้แก่

  • จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม  เป็นส่วนต้นของหนังสือ  กล่าวถึง  ความรัก ๒ แบบ  โยงเข้าสู่หลักพรหมวิหาร ๔
  • การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข  กล่าวถึงการปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นการทำให้กุศลเกิดต่อเนื่องจนงอกงาม  นำมาซึ่งความสุข  และก้าวไปถึงที่สุดที่ความหลุดพ้นเป็นอิสระ
  • ความสุขที่สมบูรณ์  กล่าวถึงการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความสุข  การปฏิบัติต่อความสุขที่เกิดขึ้น  และการพัฒนากุศลอันเป็นทางแห่งการพัฒนาความสุขให้เป็นความสุขที่สมบูรณ์แท้ จริง

Development
  • "จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม" เป็นทั้งชื่อหนังสือรวมเล่ม และชื่อเรื่อง ๑ ใน ๓ เรื่องของหนังสือเล่มนี้ด้วย
  • เฉพาะเรื่อง "จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม" ได้รับการปรับปรุง แล้วพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล"
First publishingAugust 2541
Latest publishing onPublishing no. 19 5 May 2557
ISBN974-7891-72-7
Dewey no.BQ4570.S7

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 4 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.