จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม

 รวบรวมธรรมกถาที่แสดงแก่ญาติโยมในวาระต่างๆกัน  รวม ๓ เรื่องเข้าไว้ด้วยกัน  ได้แก่

  • จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม  เป็นส่วนต้นของหนังสือ  กล่าวถึง  ความรัก ๒ แบบ  โยงเข้าสู่หลักพรหมวิหาร ๔
  • การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข  กล่าวถึงการปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นการทำให้กุศลเกิดต่อเนื่องจนงอกงาม  นำมาซึ่งความสุข  และก้าวไปถึงที่สุดที่ความหลุดพ้นเป็นอิสระ
  • ความสุขที่สมบูรณ์  กล่าวถึงการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความสุข  การปฏิบัติต่อความสุขที่เกิดขึ้น  และการพัฒนากุศลอันเป็นทางแห่งการพัฒนาความสุขให้เป็นความสุขที่สมบูรณ์แท้ จริง

ข้อมูลพัฒนาการ
  • "จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม" เป็นทั้งชื่อหนังสือรวมเล่ม และชื่อเรื่อง ๑ ใน ๓ เรื่องของหนังสือเล่มนี้ด้วย
  • เฉพาะเรื่อง "จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม" ได้รับการปรับปรุง แล้วพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล"
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๔๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๙ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ISBN974-7891-72-7
เลขหมู่BQ4570.S7

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 4 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง