กรรมตามนัยแห่งพุทธธรรม

...ความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหน้า จะต้องเป็นความเชื่อในลักษณะช่วยเสริมธรรมฉันทะให้เข้มแข็งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น หากความเชื่อเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหน้าอย่างใด ไม่ช่วยเสริมธรรมฉันทะ แต่กลับเป็นไปในทางส่งเสริมโลภะหรือตัณหาถ่ายเดียว ก็พึงเข้าใจว่า ความเชื่ออย่างนั้น เป็นความเชื่อที่คลาดเคลื่อนและควรได้รับการแก้ไข...

Development

 

  • "กรรมตามนัยแห่งพุทธธรรม" เดิมเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" บทที่ ๕ กรรม ในฐานะหลักธรรมที่เนื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาท ในการแยกพิมพ์เป็นเล่มต่างหาก ซึ่งเป็นครั้งแรก ได้แก้ไขปรับปรุงและแทรกเพิ่มเสริมความเล็กๆ น้อยๆ ในบางแห่งเฉพาะอย่างยิ่ง คำอธิบายและตัวอย่างต่อท้ายหัวข้อ กรรมกับอนัตตา ขัดแย้งหรือไม่ ซึ่งได้พิมพ์รวมในหนังสือ "ไตรลักษณ์" ฉบับแยกเป็นเล่มต่างหากด้วย และได้นำเอาเรื่องเกี่ยวกับกรรมในบทที่ ๑๖ ชื่อว่า กรรมทำให้สิ้นกรรม เข้ามารวมกับหนังสือเล่มนี้ด้วย
  • พิมพ์ครั้่งแรก เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในมงคลวารคล้ายวันเกิด คุณวนิดา (ยังประภากร) ปวโรดม เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๑

 

First publishingJune 2531
Latest publishing onPublishing no. 12 June 2531
ISBN974-8357-30-9
Dewey no.BQ4435

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.