กรรมตามนัยแห่งพุทธธรรม

...ความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหน้า จะต้องเป็นความเชื่อในลักษณะช่วยเสริมธรรมฉันทะให้เข้มแข็งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น หากความเชื่อเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหน้าอย่างใด ไม่ช่วยเสริมธรรมฉันทะ แต่กลับเป็นไปในทางส่งเสริมโลภะหรือตัณหาถ่ายเดียว ก็พึงเข้าใจว่า ความเชื่ออย่างนั้น เป็นความเชื่อที่คลาดเคลื่อนและควรได้รับการแก้ไข...

ภาษาไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
ข้อมูลพัฒนาการ

 

  • "กรรมตามนัยแห่งพุทธธรรม" เดิมเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" บทที่ ๕ กรรม ในฐานะหลักธรรมที่เนื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาท ในการแยกพิมพ์เป็นเล่มต่างหาก ซึ่งเป็นครั้งแรก ได้แก้ไขปรับปรุงและแทรกเพิ่มเสริมความเล็กๆ น้อยๆ ในบางแห่งเฉพาะอย่างยิ่ง คำอธิบายและตัวอย่างต่อท้ายหัวข้อ กรรมกับอนัตตา ขัดแย้งหรือไม่ ซึ่งได้พิมพ์รวมในหนังสือ "ไตรลักษณ์" ฉบับแยกเป็นเล่มต่างหากด้วย และได้นำเอาเรื่องเกี่ยวกับกรรมในบทที่ ๑๖ ชื่อว่า กรรมทำให้สิ้นกรรม เข้ามารวมกับหนังสือเล่มนี้ด้วย
  • พิมพ์ครั้่งแรก เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในมงคลวารคล้ายวันเกิด คุณวนิดา (ยังประภากร) ปวโรดม เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๑

 

พิมพ์ครั้งแรกมิถุนายน ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๑
ISBN974-8357-30-9
เลขหมู่BQ4435

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง