กระแสธรรม กระแสไท

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยกรรมการสภา คณะผู้บริหาร นำโดย อธิการบดี ท่านที่ปรึกษา ตลอดจนคณาจารย์ at อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน
First publishing:April 2546
Latest publishing onPublishing no. 3 April 2546
ISBN974-344-264-2
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.