กระแสธรรม กระแสไท

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยกรรมการสภา คณะผู้บริหาร นำโดย อธิการบดี ท่านที่ปรึกษา ตลอดจนคณาจารย์ ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๖
ISBN974-344-264-2
เลขหมู่BQ4570.S6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง