ทรัพย์-อำนาจ ทวนกระแส?

Languageไทย
Abstract
     ...ชาวพุทธที่ถูกต้องย่อมมองดูความหมายของทรัพย์อำนาจด้วยสายตาใหม่ และปฏิบัติต่อทรัพย์และอำนาจโดยธรรม...
     ...ถ้าเราใช้โดยสนองกิเลสด้วยความเห็นแก่ตัว มันก็เป็นเพียงเครื่องบำรุงบำเรอตนเอง และเป็นเครื่องสนองความปรารถนา ความยิ่งใหญ่ของตน แล้วก่อความเดือดร้อนใ้ห้แก่เพื่อนร่วมโลก แต่ถ้าเราเอาทรัพย์นั้นมาเป็นเครื่องมือ มาเป็นช่องทางในการทำความดี ในการสร้างสรรค์บำเพ็ญประโยชน์ ทรัพย์และอำนาจนั้น ก็จะสามารถเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ประโยชน์สุขได้เป็นอันมาก...
รวมเล่มมาจาก - ข้อคิดชีวิตทวนกระแส
- ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร
First publishing:November 2539
Latest publishing onPublishing no. 6 November 2539
ISBN974-8239-31-4
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.