ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

...จริยธรรมแห่งการทำงาน มีหลักการสำคัญว่าการทำงานหนักหรือความขยันงาน และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นคุณธรรม และเป็นหลักที่พิสูจน์ความเป็นคนมีศีลธรรม คนมีศีลธรรมจะถือว่างานเป็นหลักของขีวิต และความสัมฤทธิ์ผลของงานเป็นเป้าหมายของชีวิตนั้น คนจะตัองรู้จักบังคับควบคุมตนเอง ไม่ยอมทำตามใจกิเลส ไม่ยอมตามใจความอยาก ไม่ยอมแสวงหาความสุขสำราญ แต่ต้องตั้งใจทำงานให้มากที่สุด ด้วยความขยันหมั่นเพียร ประหยัดอดออมกระเหม็ดกระแหม่ ส่วนผลที่ได้เกิดจากการทำงานนั้นจะต้องสะสมเก็บออมเอามาใช้เป็นทุนในการผลิต และสร้างสมโภคาทรัพย์ต่อไป โดยอยู่อย่างขัดเกลาตนและมักน้อยสันโดษแบบชาวบ้าน (Worldy Asceticism) ไม่เอาทรัพย์ไปใช้ในการแสวงหาความสะดวกสบาย ...

Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๓) ในชื่อ "ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และจริยศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของชาติ"
  • ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา โดยจัดเนื้อหาส่วนเดิมทั้งหมดกับบางส่วนที่เพิ่มใหม่รวมกันตั้งเป็นภาค ๑ และใช้ชื่อเรื่องอย่างเดิมว่า "ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา?"  และเนื้อหาที่เพิ่มใหม่จัดตั้งเป็นภาค ๒ ให้ชื่อว่า "จริยธรรมสากล จากความเป็นกลาง สู่ความเป็นจริง" แล้วตั้งชื่อหนังสือใหม่ว่า "ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย" จัดพิมพ์ครั้งแรก (ตุลาคม ๒๕๓๔)
First publishing11 October 2534
Latest publishing onPublishing no. 4 January 2541
ISBN974-7891-44-1, 974-575-197-9
Dewey no.BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.