ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาและจริยศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของชาติ

Languageไทย
Abstract

คนไทยควรศึกษาพระพุทธศาสนา ในแง่ต่างๆ ให้ครบถ้วนตามฐานะต่างๆ ดังนี้

  • ในฐานะป็นสถาบันของสังคมที่ใหญ่ และสำคัญมากของประเทศไทย
  • ในฐานะที่เป็นสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่แผ่กว้างครอบคลุมสังคมไทย
  • ในฐานะที่เป็นเนื้อหาสาระส่วนสำคัญ และเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย
  • ในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นมรดกของชนชาติไทย
  • ในฐานะที่เป็นศาสนาซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือ และเป็นศาสนาประจำชาติไทย
  • ในฐานะที่เป็นหลักคำสอน และระบบจริยธรรมสำหรับพัฒนาชีวิตและสังคม
  • ในฐานะที่เป็นวิชาการ ซึ่งเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางปัญญาให้แีก่สังคมมนุษย์
  • ในฐานะที่เป็นแหล่งหนึ่ง แห่งอารยธรรมของมวลมนุษยชาติ

 

from การประพันธ์
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรกเเพื่อเป็นมุทิตาสัการะแด่ พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสโน) ในมงคลวโรกาสที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น "สมเด็จพระพุฒาจารย์" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓
First publishing:5 December 2533
Latest publishing onPublishing no. 10 15 December 2533
ISBN974-575-154-4
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.