ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา

คนไทยควรศึกษาพระพุทธศาสนา ในแง่ต่างๆ ให้ครบถ้วนตามฐานะต่างๆ ดังนี้

  • ในฐานะป็นสถาบันของสังคมที่ใหญ่ และสำคัญมากของประเทศไทย
  • ในฐานะที่เป็นสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่แผ่กว้างครอบคลุมสังคมไทย
  • ในฐานะที่เป็นเนื้อหาสาระส่วนสำคัญ และเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย
  • ในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นมรดกของชนชาติไทย
  • ในฐานะที่เป็นศาสนาซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือ และเป็นศาสนาประจำชาติไทย
  • ในฐานะที่เป็นหลักคำสอน และระบบจริยธรรมสำหรับพัฒนาชีวิตและสังคม
  • ในฐานะที่เป็นวิชาการ ซึ่งเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางปัญญาให้แก่สังคมมนุษย์
  • ในฐานะที่เป็นแหล่งหนึ่ง แห่งอารยธรรมของมวลมนุษยชาติ

 

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรกเเพื่อเป็นมุทิตาสัการะแด่ พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสโน) ในมงคลวโรกาสที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น "สมเด็จพระพุฒาจารย์" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓
พิมพ์ครั้งแรก๕ ธันวาคม ๒๕๓๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๓
ISBN974-575-154-4
เลขหมู่BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง