ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

...จริยธรรมแห่งการทำงาน มีหลักการสำคัญว่าการทำงานหนักหรือความขยันงาน และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นคุณธรรม และเป็นหลักที่พิสูจน์ความเป็นคนมีศีลธรรม คนมีศีลธรรมจะถือว่างานเป็นหลักของขีวิต และความสัมฤทธิ์ผลของงานเป็นเป้าหมายของชีวิตนั้น คนจะตัองรู้จักบังคับควบคุมตนเอง ไม่ยอมทำตามใจกิเลส ไม่ยอมตามใจความอยาก ไม่ยอมแสวงหาความสุขสำราญ แต่ต้องตั้งใจทำงานให้มากที่สุด ด้วยความขยันหมั่นเพียร ประหยัดอดออมกระเหม็ดกระแหม่ ส่วนผลที่ได้เกิดจากการทำงานนั้นจะต้องสะสมเก็บออมเอามาใช้เป็นทุนในการผลิต และสร้างสมโภคาทรัพย์ต่อไป โดยอยู่อย่างขัดเกลาตนและมักน้อยสันโดษแบบชาวบ้าน (Worldy Asceticism) ไม่เอาทรัพย์ไปใช้ในการแสวงหาความสะดวกสบาย ...

ภาษาไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๓) ในชื่อ "ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และจริยศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของชาติ"
  • ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา โดยจัดเนื้อหาส่วนเดิมทั้งหมดกับบางส่วนที่เพิ่มใหม่รวมกันตั้งเป็นภาค ๑ และใช้ชื่อเรื่องอย่างเดิมว่า "ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา?"  และเนื้อหาที่เพิ่มใหม่จัดตั้งเป็นภาค ๒ ให้ชื่อว่า "จริยธรรมสากล จากความเป็นกลาง สู่ความเป็นจริง" แล้วตั้งชื่อหนังสือใหม่ว่า "ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย" จัดพิมพ์ครั้งแรก (ตุลาคม ๒๕๓๔)
พิมพ์ครั้งแรก๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๑
ISBN974-7891-44-1, 974-575-197-9
เลขหมู่BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง