ทำอย่างไรจะหายโกรธ: ประมวลวิธีคิดและอุบายคลายโกรธ

Languageไทย
Abstract
...โบราณท่านรู้ใจและเห็นใจคนขี้โกรธ จึงพยายามช่วยเหลือโดยสอนวิธีการต่างๆ สำหรับระงับความโกรธ วิธีการเหล่านี้มีประโยชน์ไม่เฉพาะคนมักโกรธเท่านั้น แต่เป็นคติแก่ทุกคน ช่วยให้เห็นโทษของความโกรธ และมั่นใในคุณเมตตายิ่งขึ้น...

...เมื่อความโกรธเลือนหาย ความรักใคร่ก็เข้ามาแทน ความเป็นศัตรูก็กลายเป็นมิตร ไฟพยาบาทก็กลายเป็นน้ำทิพย์แห่งเมตตา ความแผดเผ่าเร่าร้อนด้วยทุกข์ที่เร้ารุมใจ ก็กลายเป็นความสดชื่นผ่องใสเบิกบานด้วยความสุข...

...วิธีการทั้ง ๑๐ ที่ว่ามาเป็นขั้นๆ นี้ วิธีใดเหมาะได้ผลสำหรับตนก็พึงใช้วิธีนัน...
from การประพันธ์
เป็นเล่มเดียวกับ - ทำอย่างไรจะหายโกรธ
Development
  • เรื่องนี้ เขียนตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ภาค ๒ หน้า ๙๓-๑๐๖ แต่แทรกเนื้อหาและตัดต่อเรียบเรียงใหม่ตามที่เห็นสมควร ของเดิมมี ๙ วิธีในที่นี้ขยายเป็น ๑๐ วิธี และเนื้อหาเก่า ท่านมุงสอนพระภิกษุผู้บำเพ็ญเมตตากรรมฐาน ในที่นี้เขียนปรับความให้เหมาะสมกับคนทั่วไป
First publishing:13 December 2523
Latest publishing onNo related data
ISBN974-409-349-8, 974-89508-2-4, 974-7890-11-9
Dewey no.BQ4360
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.