ทำอย่างไรจะหายโกรธ: ประมวลวิธีคิดและอุบายคลายโกรธ

ภาษาไทย
คำโปรย
...โบราณท่านรู้ใจและเห็นใจคนขี้โกรธ จึงพยายามช่วยเหลือโดยสอนวิธีการต่างๆ สำหรับระงับความโกรธ วิธีการเหล่านี้มีประโยชน์ไม่เฉพาะคนมักโกรธเท่านั้น แต่เป็นคติแก่ทุกคน ช่วยให้เห็นโทษของความโกรธ และมั่นใในคุณเมตตายิ่งขึ้น...

...เมื่อความโกรธเลือนหาย ความรักใคร่ก็เข้ามาแทน ความเป็นศัตรูก็กลายเป็นมิตร ไฟพยาบาทก็กลายเป็นน้ำทิพย์แห่งเมตตา ความแผดเผ่าเร่าร้อนด้วยทุกข์ที่เร้ารุมใจ ก็กลายเป็นความสดชื่นผ่องใสเบิกบานด้วยความสุข...

...วิธีการทั้ง ๑๐ ที่ว่ามาเป็นขั้นๆ นี้ วิธีใดเหมาะได้ผลสำหรับตนก็พึงใช้วิธีนัน...
ที่มาจาก การประพันธ์
เป็นเล่มเดียวกับ - ทำอย่างไรจะหายโกรธ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เรื่องนี้ เขียนตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ภาค ๒ หน้า ๙๓-๑๐๖ แต่แทรกเนื้อหาและตัดต่อเรียบเรียงใหม่ตามที่เห็นสมควร ของเดิมมี ๙ วิธีในที่นี้ขยายเป็น ๑๐ วิธี และเนื้อหาเก่า ท่านมุงสอนพระภิกษุผู้บำเพ็ญเมตตากรรมฐาน ในที่นี้เขียนปรับความให้เหมาะสมกับคนทั่วไป
พิมพ์ครั้งแรก๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBN974-409-349-8, 974-89508-2-4, 974-7890-11-9
เลขหมู่BQ4360
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง