ธรรมเพื่อการศึกษา - พัฒนาชีวิต

...การที่เราจะปล่อยให้คำนิยามมากำหนดวิถีชีวิตของตน กำหนดพฤติกรรมของคนในสังคม โดยปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องตามราว โดยไม่มีการควบคุมดูแลนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าการศึกษาปล่อยในสิ่งเหล่านี้ การศึกษาก็ได้ชื่อว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองให้ครบถ้วน การที่จะทำหน้าที่ของการศึกษาให้ถูกต้องก็คือ การเป็นฝ่ายกำหนดควบคุมค่านิยม หมายความว่า การศึกษาจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องค่านิยมนี้ และเป็นผู้ควบคุมวางแผน พยายามที่จะผันแปรหันเห นำทางค่านิยมของสังคมให้เป็นไปในทางที่ดีมีประโยชน์ และเอื้อต่อกันกับการศึกษา...

...เมื่อใดเรามีการพัฒนาชีวิต เมื่อนั้นเราก็มีการปฏิบัติสิ่งที่เรียกว่าธรรม เราอาจจะพูดได้ว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการพัฒนาชีวิต หรือการพัฒนาชีวิตก็คือการปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้น การพัฒนาชีวิตจึงนำเอาธรรมมาใช้อยู่แล้ว หรือเป็นการปฏิบัติธรรมนั้นเอง...

Development

ธรรมเพื่อการศึกษา - พัฒนาขีวิต  เป็นการรวมธรรมนิพนธ์เรื่อง ธรรมกับการศึกษาของไทย และ ธรรมกับการพัฒนาชีวิต  เข้าด้วยกัน

พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๔) พิมพ์เป็นที่ระลึกครบรอบ ๓ ปี การจากไปของ พญ. อรุณี วานิชเจริญธรรม

First publishingAugust 2544
Latest publishing onPublishing no. 2 6 August 2544
ISBN974-497-398-6
Dewey no.BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.