ธรรมเพื่อการศึกษา - พัฒนาชีวิต

...การที่เราจะปล่อยให้คำนิยามมากำหนดวิถีชีวิตของตน กำหนดพฤติกรรมของคนในสังคม โดยปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องตามราว โดยไม่มีการควบคุมดูแลนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าการศึกษาปล่อยในสิ่งเหล่านี้ การศึกษาก็ได้ชื่อว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองให้ครบถ้วน การที่จะทำหน้าที่ของการศึกษาให้ถูกต้องก็คือ การเป็นฝ่ายกำหนดควบคุมค่านิยม หมายความว่า การศึกษาจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องค่านิยมนี้ และเป็นผู้ควบคุมวางแผน พยายามที่จะผันแปรหันเห นำทางค่านิยมของสังคมให้เป็นไปในทางที่ดีมีประโยชน์ และเอื้อต่อกันกับการศึกษา...

...เมื่อใดเรามีการพัฒนาชีวิต เมื่อนั้นเราก็มีการปฏิบัติสิ่งที่เรียกว่าธรรม เราอาจจะพูดได้ว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการพัฒนาชีวิต หรือการพัฒนาชีวิตก็คือการปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้น การพัฒนาชีวิตจึงนำเอาธรรมมาใช้อยู่แล้ว หรือเป็นการปฏิบัติธรรมนั้นเอง...

ข้อมูลพัฒนาการ

ธรรมเพื่อการศึกษา - พัฒนาขีวิต  เป็นการรวมธรรมนิพนธ์เรื่อง ธรรมกับการศึกษาของไทย และ ธรรมกับการพัฒนาชีวิต  เข้าด้วยกัน

พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๔) พิมพ์เป็นที่ระลึกครบรอบ ๓ ปี การจากไปของ พญ. อรุณี วานิชเจริญธรรม

พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔
ISBN974-497-398-6
เลขหมู่BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง